Ads

Mayada - Assalamu'alaik (السلام عليك)

 Mayada - Assalamu'alaik (السلام عليك)

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ زَيْنَ الْأَنْبِيآء
Assalâmu ‘alaik Zainâl anbiyâ-i
Salam sejahtera bagimu, wahai yang terbaik di antara Para Nabi
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ أتقی الأتقيآء
Assalâmu ‘alaik Atqôl atqiyâ-i
Salam sejahtera bagimu, wahai pemimpin orang-orang yang bertaqwa
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ أَصْفَی الْأَصْفِيآء
Assalâmu ‘alaik Ashfâl ashfiyâ-i
Salam sejahtera bagimu, wahai yang paling bersih diantara orang-orang yang bersih
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ أَحْمَدُ يَاحَبِيْبِي
Assalaamu ‘alaik Ahmad Yâ habîbî
Salam sejahtera bagimu, Wahai Ahmad Wahai kekasihku
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ طَهَ يَاطَبِيْبِي
Assalaamu ‘alaik Thôhâ yâ thobîbî
Salam sejahtera atasmu, wahai Thoha, Wahai Sang penyembuhku
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ يَا مِسْکِي وَطِيْبِي
Assalaamu ‘alaik yâ miskî wa thîbî
Salam sejahtera bagimu, Wahai kesturi ku dan pewangi hatiku
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ يَاعَوْنَ الْغَرِيْب
Assalâmu ‘alaik yâ ‘aunal ghorîbi
Salam sejahtera bagimu, wahai penolong orang terasing
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ يَاخَيْرَ الْأَنَام
Assalâmu ‘alaik yâ khoirol anâmi
Salam sejahtera atasmu wahai makhluk terbaik
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ يَابَدْرَ التَّمَام
Assalaamu ‘alaik yâ badrot-tamâmi
Salam sejahtera bagimu, wahai bulan purnama yang sempurna
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ يَانُوْرَ الظَّلاَم
Assalaamu ‘alaik yâ nûrodh-dholâmi
Salam sejahtera bagimu, wahai cahaya yang menerangi kegelapan
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ يَا کُلَّ الْمَرَام
Assalâmu ‘alaik yâ kullal marômi
Salam sejahtera bagimu wahai yang menjadi segala harapan
يَارَسُوْلَ الله يَا يَا نَبِى يَا نَبِى
Ya rosulallah ya ya nabi ya nabi
Wahai Rasulullah, Wahai Nabi,
لَكَ الشَّفَا عَةْ وَهٰذَا مَطْلَبِى
Laka syafa’ah wa hadza mathlabi
Engkaulah pemilik syafaat, dan itulah tujuan ku wahai Nabiku
اَنْتَ الْمُرْتَجٰى يَوْمَ الزِّحَــامْ
Antal murtaja yaumazziham
Kau lah harapan kami di hari kebangkitan.
اِشْفَـــعْ لَنَا يَا يَا خَيْرَالْاَنَامْ
Isyfa’lana ya ya khoirol anam
Berikanlah syafa’at bagi kami wahai sebaik-baik manusia
اِشْفَعْ لَنَا لَنَا لَنَا يَا حَبِيْبَنَا
Isyfa’lana lana lana ya habibana
Berilah syafa’at bagi kami, wahai kekasih kami.
لَكَ الشَّفَا عَةْ يَا رَسِوْلَ الله
Laka syafa’ah ya rosulallah
Kaulah pemilik syafa’at, wahai Rasulullah Saw
يَا يَا نَبِى يَا نَبِى
ya ya nabi yanabi
Wahai nabiku, wahai nabiku
لُذْنَا بِكَ يَا حَبِيْبُ
Ludznabikaya ya habibu
Kami berlindung padamu wahai yang tercinta.
اَنْتَ لِلْخَلْقِ طَبِيْبُ
Antalilkholqi ya ya thobibu
Engkaulah harapan makhluk, wahai sang penawar.
اِشْفَعْ لَنَا لَنَا لَنَا يَا حَبِيْبَنَا
Isyfa’lana lana lana ya habibana
Berilah syafa’at bagi kami, wahai kekasih kami.
لَكَ الشَّفَا عَةْ يَا رَسِوْلَ الله
Laka syafa’ah ya rosulallah
Kaulah pemilik syafa’at, wahai Rasulullah Saw
يَا يَا نَبِى يَا نَبِى
ya ya nabi yanabi
Wahai nabiku, wahai nabiku
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ زَيْنَ الْأَنْبِيآء
Assalâmu ‘alaik Zainâl anbiyâ-i
Salam sejahtera bagimu, wahai yang terbaik di antara Para Nabi
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ أتقی الأتقيآء
Assalâmu ‘alaik Atqôl atqiyâ-i
Salam sejahtera bagimu, wahai pemimpin orang-orang yang bertaqwa
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ أَصْفَی الْأَصْفِيآء
Assalâmu ‘alaik Ashfâl ashfiyâ-i
Salam sejahtera bagimu, wahai yang paling bersih diantara orang-orang yang bersih
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ أَحْمَدُ يَاحَبِيْبِي
Assalaamu ‘alaik Ahmad Yâ habîbî
Salam sejahtera bagimu, Wahai Ahmad Wahai kekasihku
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ طَهَ يَاطَبِيْبِي
Assalaamu ‘alaik Thôhâ yâ thobîbî
Salam sejahtera atasmu, wahai Thoha, Wahai Sang penyembuhku
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ يَا مِسْکِي وَطِيْبِي
Assalaamu ‘alaik yâ miskî wa thîbî
Salam sejahtera bagimu, Wahai kesturi ku dan pewangi hatiku
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ يَاعَوْنَ الْغَرِيْب
Assalâmu ‘alaik yâ ‘aunal ghorîbi
Salam sejahtera bagimu, wahai penolong orang terasing
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ يَاخَيْرَ الْأَنَام
Assalâmu ‘alaik yâ khoirol anâmi
Salam sejahtera atasmu wahai makhluk terbaik
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ يَابَدْرَ التَّمَام
Assalaamu ‘alaik yâ badrot-tamâmi
Salam sejahtera bagimu, wahai bulan purnama yang sempurna
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ يَانُوْرَ الظَّلاَم
Assalaamu ‘alaik yâ nûrodh-dholâmi
Salam sejahtera bagimu, wahai cahaya yang menerangi kegelapan
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ؞ يَا کُلَّ الْمَرَام
Assalâmu ‘alaik yâ kullal marômi
Salam sejahtera bagimu wahai yang menjadi segala harapan


يَارَسُوْلَ الله يَا يَا نَبِى يَا نَبِى
Ya rosulallah ya ya nabi ya nabi
Wahai Rasulullah, Wahai Nabi,
لَكَ الشَّفَا عَةْ وَهٰذَا مَطْلَبِى
Laka syafa’ah wa hadza mathlabi
Engkaulah pemilik syafaat, dan itulah tujuan ku wahai Nabiku
اَنْتَ الْمُرْتَجٰى يَوْمَ الزِّحَــامْ
Antal murtaja yaumazziham
Kau lah harapan kami di hari kebangkitan.
اِشْفَـــعْ لَنَا يَا يَا خَيْرَالْاَنَامْ
Isyfa’lana ya ya khoirol anam
Berikanlah syafa’at bagi kami wahai sebaik-baik manusia
اِشْفَعْ لَنَا لَنَا لَنَا يَا حَبِيْبَنَا
Isyfa’lana lana lana ya habibana
Berilah syafa’at bagi kami, wahai kekasih kami.
لَكَ الشَّفَا عَةْ يَا رَسِوْلَ الله
Laka syafa’ah ya rosulallah
Kaulah pemilik syafa’at, wahai Rasulullah Saw
يَا يَا نَبِى يَا نَبِى
ya ya nabi yanabi
Wahai nabiku, wahai nabiku
لُذْنَا بِكَ يَا حَبِيْبُ
Ludznabikaya ya habibu
Kami berlindung padamu wahai yang tercinta.
اَنْتَ لِلْخَلْقِ طَبِيْبُ
Antalilkholqi ya ya thobibu
Engkaulah harapan makhluk, wahai sang penawar.
اِشْفَعْ لَنَا لَنَا لَنَا يَا حَبِيْبَنَا
Isyfa’lana lana lana ya habibana
Berilah syafa’at bagi kami, wahai kekasih kami.
لَكَ الشَّفَا عَةْ يَا رَسِوْلَ الله
Laka syafa’ah ya rosulallah
Kaulah pemilik syafa’at, wahai Rasulullah Saw
يَا يَا نَبِى يَا نَبِى
ya ya nabi yanabi
Wahai nabiku, wahai nabiku